Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 14

MOTIE VAN HET LID BROUWER CS.

Voorgesteld 16 maart 1983

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; constaterende, dat de Regering de verlaging van de kinderbijslag voor niet in Nederland verblijvende kinderen heeft opgeschort;

constaterende, dat in plaats daarvan een algehele verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli wordt voorgesteld;

van mening, dat een dergelijke verlaging niet gewenst is in verband met de koopkrachteffecten voor de lagere inkomensgroepen;

overwegende, dat binnenkort een SER-advies te verwachten is over het stelsel van kinderbijslag;

verzoekt de Regering, dit advies af te wachten en inmiddels af te zien van verdere maatregelen in de kinderbijslagsfeer, en gaat over tot de orde van de dag

Brouwer Willems Beckers-de Bruijn Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17696, nr. 14

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.