Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 13

AMENDEMENTEN VAN HET LID LINSCHOTEN Ontvangen 14 maart 1983

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I In de beweegredenen wordt in plaats van «het recht op kinderbijslag voor de zogenaamde huishoudkinderen» gelezen: het recht op kinderbijslag voor kinderen die het huishouden medeverzorgen.

II Artikel I, onderdeel A.., wordt als volgt gelezen:

A. Artikel 7, tweede lid, wordt vervangen door: 2. Tot de kinderen, voor wie de verzekerde recht heeft op kinderbijslag, wordt mede gerekend één eigen of aangehuwd kind dan wel pleegkind van 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar, dat tot zijn huishouden behoort en wiens voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door het verzorgen van dat huishouden en dat in belangrijke mate op zijn kosten wordt onderhouden. De vorige volzin is niet van toepassing ten aanzien van een kind dat ten gevolge van ziekte of gebreken buiten staat is om 55 percent te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen verdienen.

III Artikel I, onderdeel A.., vervalt.

IV Artikel I, onderdeel B, vervalt.

V Artikel I, onderdeel C.., vervalt.

Tweede Kamerzitting 1982-1983, 17696, nr. 13

VI Artikel II vervalt.

VII Artikel III vervalt.

Toelichting Dit amendement strekt ertoe het recht op kinderbijslag te handhaven voor kinderen die het huishouden volledig verzorgen. Met betrekking tot de onder VI en VII voorgestelde wijzigingen zij erop gewezen dat de aftrek één-oudergezin niet wordt verleend indien recht bestaat op kinderbijslag voor een huishoudkind. Blijft dit recht bestaan voor het huishoudkind dat de voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels besteedt aan het volledig verzorgen van het huishouden, dan ligt het voor de hand in dat geval het bestaande beletsel voor het genieten van de aftrek één-oudergezin te handhaven. Ten slotte dient het intitulé als volgt te worden gewijzigd: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing van het recht op kinderbijslag voor kinderen die het huishouden medeverzorgen, alsmede aanscherping van de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor uitwonende invalide kinderen).

Linschoten

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17696, nr. 13

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.