Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 11

NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 11 maart 1983

  • In het ontwerp van wet dienen de volgende verbeteringen te worden aangebracht: a. In artikel II wordt in de derde regel «tot huishouden» vervangen door: tot zijn huishouden. b. In artikel III wordt in de vijfde regel na «letter a» een komma ingevoegd.
  • In de memorie van toelichting dient de volgende verbetering te worden aangebracht: a. op blz. 30 wordt in de tweede regel van het onderdeel Artikelen II en III van de artikelsgewijze toelichting «inkomstenbelasting» vervangen door: loonbelasting.

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17696, nr. 11

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.