Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 10

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 maart 1983

In het ontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • De beweegreden wordt gelezen als volgt: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het recht op kinderbijslag voor de zogenaamde huishoudkinderen af te schaffen, alsmede de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor uitwonende invalide kinderen aan te scherpen;.

II. Artikel I, onderdeel A. wordt gelezen als volgt: 2. De leden drie tot en met acht worden vernummerd tot twee tot en met zeven. III. De onderdelen A., A. en A. van artikel I vervallen.

IV. Artikel I, onderdeel B, wordt gelezen als volgt: B. In artikel 8, onder a, wordt «artikel 7, zevende lid» vervangen door: artikel 7, zesde lid.

V. Artikel I, onderdeel C., wordt gelezen als volgt: 2. In onderdeel b wordt «artikel 7, eerste lid, onder c, d of e» vervangen door: artikel 7, eerste lid, onder c of e.

VI. Artikel I, onderdeel C., wordt gelezen als volgt: 3. In onderdeel c wordt «artikel 7, eerste lid, onder c, f of onder het tweede lid» vervangen door: artikel 7, eerste lid, onder c of f.

VII. Artikel I, onderdeel C., vervalt.

VIII. Artikel I, onderdeel E, vervalt.

IX. In artikel II wordt «artikel 53, vierde lid, letter c, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964» vervangen door: artikel 53, vierde lid, letter b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.

X. In artikel III wordt «artikel 20, vierde lid, letter c, van de Wet op de loonbelasting 1964» vervangen door: artikel 20, vierde lid, letter b, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17696, nr. 10

XI. Artikel IV vervalt.

XII. Artikel V wordt vernummerd tot artikel IV, waarna «1 januari 1983» wordt vervangen door: 1 april 1983.

Toelichting De wijzigingen onder I, VIII en XI houden verband met de in de nota naar aanleiding van het eindverslag aangekondigde opschorting van het voorstel ten aanzien van de in het buitenland wonende kinderen. De wijzigingen onder II, III, IV, V, VI en VII betreffen vernummeringen, die verbanc houden met de inmiddels in de Algemene Kinderbijslagwet met ingang van 1 januari 1983 doorgevoerde wijzigingen. De wijzigingen onder IX en X zijn noodzakelijk in verband met een wijziging van letteraanduidingen ingevolge de artikelen I, onderdeel C., en II, onderdeel B., van de Wet van 29 december 1982, houdende wijziging van de inkomstenbelasting en van de loonbelasting (afschaffing van de bejaardenaftrekken en van de arbeidsongeschiktheidsaftrek alsmede wijziging van enkele volksverzekeringswetten) (Stb. 738). De wijziging onder XII behelst de opschuiving van de datum van inwerkingtreding van het wetsontwerp van 1 januari 1983 naar 1 april 1983. Ten slotte dient het intitulé als volgt te worden gewijzigd: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing van het recht op kinderbijslag voor huishoudkinderen, alsmede aanscherping van de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor uitwonende invalide kinderen).

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17696, nr. 10

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.