Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 5

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

WERKGELEGENHEID

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 24 december 1982 Bij brief van 13 december jl. heb ik u een nota van wijziging aangeboden betreffende het ontwerp van wet tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (gedrukte stukken 17696 nr. 4) Deze nota van wijziging had ten doel om het uw Kamer mogelijk te maken een tweetal onderwerpen van dat wetsontwerp alsnog op zeer korte termijn -i.c. vůůr 1 januari 1983 -te behandelen. Daartoe werd het voorstel ten aanzien van de in het buitenland wonende kinderen uit het wetsontwerp verwijderd. Nu is gebleken, dat de beoogde spoedbehandeling helaas niet kan worden gerealiseerd, is de noodzaak om de drie onderwerpen van het wetsontwerp te splitsen, niet langer aanwezig. Ik deel u dan ook mede, dat ik de eerdergenoemde nota van wijziging intrek.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17696, nr. 5

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.