Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 4

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 december 1982

In het ontwerp worden de volgende wijzigingen aangebracht.

I De considerans wordt gelezen als volgt: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het recht op kinderbijslag voor de zogenaamde huishoudkinderen af te schaffen, alsmede de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor uitwonende invalide kinderen aan te scherpen;

II In artikel I vervallen de onderdelen D en E.

III Artikel IV vervalt.

IV Artikel V wordt vernummerd in artikel IV.

Toelichting Bij Koninklijke Boodschap van 6 december 1982 is aan uw Kamer ter overweging aangeboden een ontwerp van wet, houdende nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (zitting 1982-1983, nr. 17696). Dit ontwerp bevat een drietal voorstellen, nl.: -een beperking van de hoogte van de kinderbijslag voor in het buitenland wonende kinderen; -het afschaffen van het recht op kinderbijslag voor de zogenaamde huishoudkinderen, en -het aanscherpen van de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor uitwonende invalide kinderen.

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17696, nr. 4

T

Met deze voorstellen wordt een ombuiging beoogd van in totaal f70 min. in 1983. Gelet op de klemmende noodzaak om voor 1983 de beoogde ombuigingen ook daadwerkelijk te realiseren, heeft het kabinet een invoering van deze maatregelen per 1 januari 1983 voorzien. Om deze invoering per 1 januari 1983 te realiseren is een spoedprocedure ten aanzien van de behandeling van dit wetsontwerp in het parlement vereist. Mij is gebleken, dat ten aanzien van de eerstgenoemde maatregel uw Kamer zich op het standpunt stelt, dat, gezien de complexiteit van de materie, dit onderwerp zich niet leent voor een dergelijke spoedprocedure. Ik heb begrip voor deze opvatting. Wel zal ik het bijzonder op prijs stellen wanneer de overige twee onderwerpen toch met ingang van 1 januari 1983 kunnen worden gerealiseerd. Invoering van die twee maatregelen op 1 april 1983 zou namelijk resulteren in een besparingsverlies van f7,5 min. Ten einde het voor uw Kamer mogelijk te maken die twee onderwerpen op zeer korte termijn te behandelen, heb ik door middel van bijgaande nota van wijziging het voorstel ten aanzien van de in het buitenland wonende kinderen uit het wetsontwerp verwijderd. Ik stel mij voor, dat op zeer korte termijn de maatregel ten aanzien van de in het buitenland wonende kinderen door middel van een apart ontwerp van wet opnieuw aan uw Kamer wordt aangeboden. Daarbij zal worden uitgegaan van een invoering per 1 april 1983. Wel zal het noodzakelijk zijn, met het oog op de ombuigingstaakstelling voor 1983, om de afbouwpercentages bij te stellen. De titel van het onderhavige wetsontwerp dient als volgt te worden gewijzigd: Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (afschaffing van het recht op kinderbijslag voor huishoudkinderen, alsmede aanscherping van de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor uitwonende invalide kinderen).

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17696, nr. 4

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.