Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 2

ONTWERP VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een beperking aan te brengen in de hoogte van de kinderbijslagbedragen voor in het buitenland verblijvende kinderen, het recht op kinderbijslag voor de zogenaamde huishoudkinderen af te schaffen, alsmede voor uitwonende invalide kinderen aan te scherpen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1) worden de volgende wijzigingen aangebracht: A. 1. Artikel 7, tweede lid, vervalt. 2. De leden drie tot en met negen worden vernummerd tot twee tot en met acht.

S-SoZa + W

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17696, nrs. 1-3

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.