Memorie van toelichting - Tijdelijke bevriezing enige sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Bij brief van 13 april 1982 heeft de Minister-President de Tweede Kamer der Staten-Generaal op de hoogte gesteld van de besluiten die de Ministerraad in het kader van de voorbereiding van de vroege voorjaarsnota heeft genomen. Vervolgens deelde de Minister-President bij brief van 12 mei 1982 de Tweede Kamer mee dat de Ministerraad op 11 mei 1982 in dat kader een aantal nadere besluiten had genomen. Het huidige kabinet heeft de besluiten zoals neergelegd in voornoemde brief van 12 mei 1982 overgenomen. De versomberende economische situatie van ons land noodzaakt ertoe om op korte termijn een aantal maatregelen te nemen ter verlichting van de financiële problematiek. In verband hiermee heeft het kabinet besloten dat pakket van maatregelen, waarvan het effect voor 1982 per saldo ruim f3 mld. bedraagt, uit te voeren. Binnen dat pakket is voor f 675 min. aan maatregelen opgenomen die leiden tot een vermindering van de uitgaven in de sociale verzekeringen. Deze maatregelen zijn voor f 375 min. meer algemeen van karakter, terwijl een tweetal maatregelen van meer specifieke aard een bedrag belopen van f300 min. Een van deze twee specifieke maatregelen betreft de invoering van een glijdende schaal voor uitkeringen ingevolge de WAO, de WW en de WWV, voor zover zij een modaal dagloon te boven gaan. Aangezien een dergelijke maatregel echter van ingrijpende aard is, heeft het kabinet het niet wenselijk geacht, dat deze zou worden gerealiseerd zonder advisering door de Sociaal-Economische Raad en voordat overleg heeft plaatsgevonden over een herziening van het stelsel van sociale zekerheid op basis van een nog aan het parlement toe te zenden nota. Bij invoering van deze maatregel per 1 juli a.s. ontbreekt echter de tijd voor advisering en nader overleg met het parlement. Ten einde toch de beoogde bezuinigingen te kunnen bereiken stelt de Regering voor om, in afwachting van een nadere standpuntbepaling over de structuur van het sociale verzekeringsstelsel, de uitkeringen krachtens de WAO en de WWV, voor zover zij gebaseerd zijn op een modaal of hoger dagloon te bevriezen. Dit modale dagloon is gesteld op f139 en komt overeen met circa 55% van het eveneens te bevriezen maximumdagloon. De voorgestelde bevriezing kan worden gerealiseerd door indexering van de betreffende daglonen per 1 juli 1982 achterwege te laten, respectievelijk voor de daglonen die daar net beneden liggen de indexering zodanig te beperken, dat de gestelde grens van het op 30 juni 1982 geldende dagloon Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17468, nrs. 1-3

van f 139 niet wordt overschreden. De bevriezing van het maximumdagloon geldt behalve voor uitkeringen ingevolge de WAO en WWV, ook voor uitkeringen ingevolge de WW en de ZW. Hiermee wordt bereikt dat degenen aan wie tussen 1 juli 1982 en 1 januari 1983 een uitkering zal worden toegekend niet een hoger bedrag aan uitkering zullen ontvangen dan het bedrag dat berekend wordt naar het op 30 juni 1982 geldende maximumdagloon. Bevriezing van de niet naar het maximum berekende uitkeringen krachtens de Ziektewet en de Werkloosheidswet is niet mogelijk, gezien het ontbreken van algemene indexeringsbepalingen in deze wetten. Afgezet tegen de indexverhoging per 1 juli 1982 zal de voorgestelde maatregel in 1982 de uitgaven krachtens bedoelde voorzieningen met f 150 min. beperken. De effecten op de koopkracht van de individuele uitkeringsgerechtigden kunnen als volgt worden samengevat.

Dagloon op

Effect op netto-Idem in gul-1 januari 1982 inkomen in % dens per maand 135

-0,4

-15139

-1,0

-34165

-1,4

-54 190

-1,3

-56 215

-1,5

-74 253

-1,S

-88

De voorgestelde bepalingen strekken ertoe de bevriezing van de daglonen vanaf f 139 en de bevriezing van de maxima, waarnaar de uitkeringen worden berekend, per 1 juli 1982 te effectueren.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17468, nrs. 1-3

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.