Ontwerp van wet - Tijdelijke bevriezing enige sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 2

ONTWERP VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is, in verband met de uit de sociaal-economische situatie voortvloeiende noodzaak tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector, enige sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982 te bevriezen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

  • In afwijking van hetgeen in artikel 15, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977, 492) is bepaald omtrent de herziening van de daglonen worden de daglonen, die op 30 juni 1982 f 139,- of meer bedragen met ingang van 1 juli 1982 niet verhoogd en worden de overige daglonen, waarvan de herziening ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 1 juli 1982 zou leiden tot een dagloon van meer dan f 139,- tot f 139,- beperkt. 2. Bij de herziening van de daglonen per 1 januari 1983 op grond van artikel 15, eerste lid van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt uitgegaan van de daglonen zoals die per 1 juli 1982 zouden zijn vastgesteld, indien het eerste lid niet zou zijn toegepast.

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17468, nrs. 1-3

Artikel 2

  • In afwijking van hetgeen in artikel 5a, eerste lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) is bepaald omtrent de herziening van de daglonen, worden de daglonen, die op 30 juni 1982 f 139,-of meer bedragen met ingang van 1 juli 1982 niet verhoogd en worden de overige daglonen, waarvan de herziening ingevolge het bepaalde in artikel 5a, eerste lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening per 1 juli 1982 zou leiden tot een dagloon van meer dan f 139,-tot f 139,- beperkt. 2. Bij de herziening van de daglonen per 1 januari 1983 op grond van artikel 5a, eerste lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening, wordt uitgegaan van de daglonen, zoals die per 1 juli 1982 zouden zijn vastgesteld, indien het eerste lid niet zou zijn toegepast.

Artikel 3

  • Per 1 juli 1982 blijft een herziening van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1966, 64), overeenkomstig artikel 9a, eerste lid, van die wet achterwege. 2. Waar in enige wettelijke regeling wordt verwezen naar het in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering genoemde bedrag, geldt voor het tijdvak 1 juli 1982 tot 1 januari 1983 een bedrag van f253,44. 3. Bij herziening van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, per 1 januari 1983 op grond van artikel 9a, eerste lid, van die wet, wordt uitgegaan van het bedrag zoals dat per 1 juli 1982 zou zijn vastgesteld, indien het eerste lid niet zou zijn toegepast.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 1982. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 1982, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot 1 juli 1982.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelgenheid, Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17468, nrs. 1-3

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.