Motie van het lid De Korte C.S. - Afwijking van de aanpassingsmechanismen bij de herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 januari 1982

Inhoudsopgave

Tekst

MOTIE VAN HET LID DE KORTE CS. Vastgesteld 10 december 1981

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat de sinds dit jaar sterk in de belangstelling staande toeslagen voor vuil en onaangenaam werk steeds bredere toepassing vinden;

voorts overwegende, dat toeslagverwerking in de schaallonen gezien de economische omstandigheden eerderzal toedan afnemen;

verzoekt de Regering, te overwegen, toeslagen voor inconveniënten buiten het aanpassingsmechanisme te brengen, en gaat over tot de orde van de dag.

De Korte Van Aardenne Joekes Koning Keja 1 Het verslag is abusievelijk genummerd 4; dit moet zijn 5.

Tweede Kamer, zitting 1981-1982,17199, nr. 7

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.