Nota van verbetering - Afwijking van de aanpassingsmechanismen bij de herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 januari 1982

Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 4

NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 7 december 1981

In het ontwerp van wet moeten de volgende verbeteringen worden aangebracht:

I In de tweede alinea van het formulier van afkondiging moet na «Allen» een komma worden geplaatst.

II Aan het slot van de beweegreden moet in plaats van een punt een puntkomma worden geplaatst.

III In artikel I moet in artikel 1 na «bedragen» een komma worden geplaatst.

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17199, nr. 4

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.