Ontwerp van wet - Afwijking van de aanpassingsmechanismen bij de herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 januari 1982

Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 2

ONTWERP VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om bij de herziening van de bedragen van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten, en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1982 af te wijken van hetgeen daaromtrent in die wetten is bepaald. Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

HOOFDSTUK I. WET MINIMUMLOON EN MINIMUMVAKANTIEBIJSLAG

Artikel 1

Bij de herziening met ingang van 1 januari 1982 van de bedragen genoemd in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt voor de toepassing van artikel 14 van die wet, behalve de

2 vel

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17199, nrs. 1-3

krachtens het tweede lid onder b van dat artikel aangewezen componenten, tevens buiten beschouwing gelaten de component «verwerking toeslagen». Daartoe wordt het aandeel van deze component in het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1981 en het indexcijfer der lonen op 30 april 1981 op dat procentuele verschil in mindering gebracht.

HOOFDSTUK II. SOCIALE VERZEKERINGSWETTEN

Artikel 2

Bij de herziening met ingang van 1 januari 1982 van het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt voor de toepassing van artikel 9a van die wet, behalve de krachtens het tweede lid onder b van dat artikel aangewezen componenten, tevens buiten beschouwing gelaten de component «verwerking toeslagen». Daartoe wordt het aandeel van deze component in het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1981 en het indexcijfer der lonen op 30 april 1981 op dat procentuele verschil in mindering gebracht.

Artikel 3

Bij de herziening met ingang van 1 januari 1982 van de daglonen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt voor de toepassing van artikel 15 van die wet, behalve de krachtens het tweede lid onder b van dat artikel aangewezen componenten, tevens buiten beschouwing gelaten de component «verwerking toeslagen». Daartoe wordt het aandeel van deze component in het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen Op 31 oktober 1981 en het indexcijfer der lonen op 30 april 1981 op dat procentuele verschil in mindering gebracht.

Artikel 4

Bij de herziening met ingang van 1 januari 1982 van de daglonen ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorziening wordt voor de toepassing van artikel 5a van die wet, behalve de krachtens het tweede lid onder b van dat artikel aangewezen componenten, tevens buiten beschouwing gelaten de component «verwerking toeslagen». Daartoe wordt het aandeel van deze component in het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1981 en het indexcijfer der lonen op 30 april 1981 op dat procentuele verschil in mindering gebracht.

HOOFDSTUK III. OVERIGE WETTEN

Artikel 5

Bij de herziening met ingang van 1 januari 1982 van de grondslag, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, alsmede van de bedragen genoemd in de artikelen 8, zevende lid, onder a en b, 10, eerste lid, onder d en e, en 15, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 wordt voor de toepassing van artikel 18 van die wet, behalve de krachtens het tweede lid onder b van dat artikel aangewezen componenten, tevens buiten beschouwing gelaten de component «verwerking toeslagen». Daartoe wordt het aandeel van deze component in het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1981 en het indexcijfer der lonen op 30 april 1981 op dat procentuele verschil in mindering gebracht.

Artikel 6

Bij de herziening met ingang van 1 januari 1982 van de pensioenbedragen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 wordt voor de toepassing van artikel 31a van die wet, behalve de krachtens het tweede lid onder b Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17199, nrs. 1-3

van dat artikel aangewezen componenten, tevens buiten beschouwing gelaten de component «verwerking toeslagen». Daartoe wordt het aandeel van deze component in het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1981 en het indexcijfer der lonen op 30 april 1981 op dat procentuele verschil in mindering gebracht.

Artikel 7

Bij de herziening met ingang van 1 januari 1982 van de pensioenbedragen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers wordt voor de toepassing van artikel 28a van die wet, behalve de krachtens het tweede lid onder b van dat artikel aangewezen componenten, tevens buiten beschouwing gelaten de component «verwerking toeslagen». Daartoe wordt het aandeel van deze component in het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1981 en het indexcijfer der lonen op 30 april 1981 op dat procentuele verschil in mindering gebracht.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1982.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17199, nrs. 1-3

•<

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.