Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Beperking van de stijging van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten, van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten en van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1982

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Vastgesteld 29 juni 1982

In verband met de korte tijd, welke de Kamer is gelaten voor het voorbereidend onderzoek van de onderhavige wetsontwerpen, ziet de commissie zich genoodzaakt om in dit verslag zich te onthouden van het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. Wel behield men zich het recht voor om bij de openbare behandeling in te gaan op met deze wetsontwerpen verband houdende onderwerpen.

De voorzitter van de commissie, (wnd.) Van de Zandschulp De griffier van de commissie, Dijkstra-Liesveld ' Samenstelling: Van Dalen (CDA), Franssen (CDA) (voorzitter). Van de Zandschulp (PvdA), Oskamp (PvdA), Van Tets (VVD), Mevr. Vonhoff-Luijendijk (VVD), Mevr. Bischoff (D'66), De Gaay Fortman (PPR), Umkers (CPN), Abma (SGP).

Eerste Kamer, zitting 1981-1982, 17439 en 17468, nr. 126

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.