Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid - Afwijking van de aanpassingsmechanismen bij de herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 januari 1982

Inhoudsopgave

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1981-1982 Nr. 30

Nadere wijziging van de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Wet Werkloosheidsvoorziening en enkele rijksgroepsregelingen (uniformering einddata in de sociale zekerheidsregelingen)

17199

Afwijking van de aanpassingsmechanismen bij de herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 januari 1982

17202

Verlenging van de Wet van 7 maart 1980 (Stb. 81) alsmede enkele wijzigingen van de Wet op de Loonvorming EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Vastgesteld 15 december 1981

In verband met de korte tijd welke de Kamer is gelaten voor het voorbereidend onderzoek van de onderhavige wetsontwerpen, ziet de commissie zich genoodzaakt om zich in dit verslag te onthouden van het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. Wel behield men zich het recht voor om bij de openbare behandeling in te gaan op met deze wetsontwerpen verband houdende onderwerpen.

De voorzitter van de commissie (wnd.), Kloos De griffier van de commissie, Dijkstra-Liesveld 1 Samenstelling: Van Dalen (CDA), Franssen (CDA) (voorzitter), Kloos (PvdA), Van de Zandschulp (PvdA), Van Tets (VVD), Mevr. Vonhoff-Luijendijk (VVD), Mevr. Bischoff (D66), De Gaay Fortman (PPR), Umkers (CPN), Abma (SGP).

Eerste Kamer, zitting 1981-1982, 17114 enz., nr. 30

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.