De stemming over het wetsontwerp Afwijking van de aanpassingsmechanismen bij de herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pens... - Handelingen Eerste Kamer 1981-1982 16 december 1981 orde 8

Inhoudsopgave

Tekst

Aan de orde is de stemming over het wetsontwerp Afwijking van de aanpassingsmechanismen bij de herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 januari 1982 (17199). Dit wetsontwerp wordt zonder stenv ming aangenomen.

©

De Voorzitter: De aanwezige leden van de fracties van de PPR en de CPN wordt aantekening verleend, dat zij geacht wensen te worden, tegen het wetsontwerp te hebben gestemd.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.