Voorstel van wet - Nadere wijziging van de Wet werkloosheidsvoorziening (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid met het oog op de herintreding in het arbeidsleven)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet Werkloosheidsvoorziening te wijzigen teneinde met het oog op de herintreding in het arbeidsleven daartoe passende voorzieningen te treffen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid van degenen, die wegens werkloosheid niet aan het arbeidsleven deelnemen. Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet vVerkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) wordt gewijzigd als volgt:

A In artikel 1, onderdeel c, en in artikel 37, eerste lid, wordt «de rijksconsulent voor complementaire sociale voorzieningen» vervangen door: de rijksconsulent sociale zekerheid.

S-SV

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.