Amendementen van het lid Groenman - Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wetten

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 15

AMENDEMENTEN VAN HET LID GROENMAN Ontvangen 20 november 1986

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

Artikel X, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

I In artikel 85, derde lid, vervalt de zinsnede: «en over loon uit een dienstbetrekking op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening,» Artikel 85, vierde lid, wordt vervangen door: 4. Het in het derde lid vastgestelde gemiddelde percentage word! niet toegepast ingeval de bedrijfsvereniging de uitkering, vermeerderd met de daarover door de werkgever verschuldigde premies, betaalt aan de werkgever, bedoeld in artikel 9, 10 of 12, tweede lid, van deze wet en de Ziektewet en in artikel 8, 9 of 1 1, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, onafhankelijk van het voortbestaan van de dienstbetrekking met die werkgever.

Toelichting Door indienster wordt het juister geacht indien over WSW-lonen, zoals dat ook met andere Ionen het geval is, niet het gemiddelde, maar het voor die groep van werknemers feitelijk uit het werkloosheidsrisico voortvloeiende wachtgeldpercentage wordt toegepast. Door deze amendementen verminderen bovendien de door de werkgever, i.c. de rijksoverheid, te betalen sociale lasten met 15 miljoen.

Groenman

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.