Motie van het lid Groenman - Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wetten

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

0 november 1986

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat de samentelling van loon en uitkering voor de toepassing van de WAO-franchise een extra premieopbrengst met zich brengt van naar schatting f 100 a f 150 miljoen;

gelet op het amendement-Ter Veld c.s., dat beoogt in 1987 een éénmalige compensatie te bieden aan uitkeringsgerechtigden die door deze samentelling meer premie betalen, waardoor een deel van de extra opbrengst in dat jaar weer teniet wordt gedaan;

verzoekt de regering, met deze extra premieopbrengst vanaf 1 988 rekening te houden bij de invulling van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, die op grond van het regeerakkoord nog noodzakelijk zijn, en gaat over tot de orde van de dag.

Groenman

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.