Tweede nota van wijziging - Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wetten

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 10

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 november 1986

In artikel V worden de volgende wijzigingen aangebracht: In onderdeel A wordt onder vernummering van onderdelen 5 en 6' tot onderdelen 6' en 7° een nieuw onderdeel 5 ingevoegd, luidende: 5° In het vierde lid, onder c, vervalt de zinsnede: tijdens de duur van de dienstbetrekking.

Toelichting Omdat het begrip loon in de onderhavige bepaling thans niet meer is beperkt tot loon uit dienstbetrekking maar tevens de in artikel 3, vierde lid, onder a, van de Ziekenfondswet genoemde uitkeringen omvat, dient de verwijzing naar de dienstbetrekking te worden geschrapt.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, D. J. D. Dees

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.