Nota van wijziging - Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wetten

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

9 oktober 1986

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

I In artikel III wordt na onderdeel H een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende: 1. Aan artikel 90, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Onder de krachtens deze wet gemaakte kosten wordt niet verstaan een bedrag, dat gelijk is aan het bedrag aan arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet dat onder toepassing van artikel 36a, eerste lid, van die wet niet tot uitbetaling komt.

II In artikel V worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1. In onderdeel A, onder 1", wordt het bedrag van f48 500 vervangen door: f49 150. 2. In onderdeel A, onder 4°, wordt de zinsnede «de toepassing van het eerste lid, onderdeel a» vervangen door «de toepassing van het bepaalde bij het eerste lid, onder a» en wordt de zinsnede «hoofdstuk lila van de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1 964, 485)» vervangen door «hoofdstuk lllb van de Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421), hoofdstuk lila van de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) en artikel 25 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid». 3. Onderdeel A, onder 6", komt te luiden. 6" Na het achtste lid worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende: 9. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van personen, bedoeld in het eerste lid, van de verzekering worden uitgezonderd. 10. Voor het bepalen van de termijn, bedoeld in het eerste lid, onder a, sub 1e, worden mede in aanmerking genomen de tijdvakken, onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip waarop artikel 7 van de Ziektewet op de in dat artikel bedoelde persoon van toepassing wordt, gedurende welke recht bestond op een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet (Stb.

1967, 421) of de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485), niet zijnde een loonsuppletie ingevolge hoofdstuk lllb onderscheidenlijk hoofdstuk lila van die wetten. 4. In onderdeel C wordt aan de tekst van artikel 1 5, eerste lid, toegevoegd: Ten aanzien van degenen die bij of krachtens artikel 7 van de Ziektewet als werknemer in de zin van die wet worden beschouwd, is de vorige volzin slechts van toepassing gedurende het eerste jaar zolang en voor zover zij recht hebben op een werkloosheidsuitkering, berekend naar 70% van het laatstverdiende dagloon. 5. Onder aanduiding van onderdeel E als onderdeel F wordt een nieuw onderdeel E ingevoegd, luidende: E. In artikel 71, eerste lid, wordt de zinsnede «de artikelen 15, 17 en 18» vervangen door: de artikelen 15 en 18. 6. Na onderdeel F (nieuw) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: G. In artikel 79, eerste lid, wordt de zinsnede «artikel 47, eerste volzin» vervangen door: artikel 47, eerste lid, eerste volzin.

III In artikel X wordt de aanduiding van onderdeel G, gewijzigd in onderdeel H en wordt een nieuw onderdeel G ingevoegd dat luidt als volgt: G. In artikel 93, onderdeel a, wordt de zinsnede «artikelen 90 en 97, eerste lid» vervangen door: artikel 90.

IV Na artikel XV wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel XVa

Indien het bij koninklijke boodschap van 23 januari 1986 ingediende voorstel van wet onder de titel «Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid» (Kamerstukken II, 1985/1986, 19383) tot wet wordt verheven, 1° wordt de Ziekenfondswet gewijzigd als volgt: In artikel 3, vierde lid, onderdeel a, wordt na «Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid» op de gebruikelijke wijze toegevoegd de jaargang en het nummer van het Staatsblad waarin de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid is geplaatst. 2° wordt de Wet op de loonbelasting 1964 (Stb. 1964, 521) gewijzigd als volgt: In artikel 11, eerste lid, onderdeel f, ten tweede, wordt de zinsnede «artikel 16a van de Wet Werkloosheidsvoorziening» vervangen door: artikel 1 6b van de Wet Werkloosheidsvoorziening.

V Na artikel XVII wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel XVIIa

De tekst van de a. Ziektewet; b. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; c. Algemene Arbeidsongeschiktheidswet; alsmede, indien de desbetreffende voorstellen van wet, tot wet worden verheven, de d. Werkloosheidswet; e. Toeslagenwet;

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers; g. Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid; zoals die luidt na inwerkingtreding van deze wet, wordt door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.

TOELICHTING De in deze nota van wijzigingen voorgestelde wijzigingen betreffen, met uitzondering van de wijziging onder I, technische aanpassingen. Deze aanpassingen houden onder meer verband met enige onvolkomenheden die in het wetsvoorstel zijn geconstateerd.

I Met deze wijziging wordt beoogd de onbedoelde gevolgen van dit wetsvoorstel voor het verhaalsrecht in de WAO ongedaan te maken. Voor een nadere toelichting moge worden verwezen naar hoofdstuk 3.1. (WAO/AAW) van de memorie van antwoord.

II en IV

  • Met deze wijziging wordt rekening gehouden met de aanpassing van de loongrens van de Ziekenfondswet per 1 januari 1987. 2. Evenals de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485) blijft ook de Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421) voor bepaalde uitkeringsgerechtigden nog een beperkte tijd van toepassing zodat de vermelding van de loonsuppletie ingevolge laatstgenoemde wet in de Ziekenfondswet moet worden gehandhaafd. Tevens dient de in artikel 25 van de Invoe ringswet stelselherziening sociale zekerheid aangeduide loonsuppletie voor verschillende categorieën van personen in deze bepaling van de Ziekenfondswet te worden opgenomen. In verband met dit laatste is een nieuw artikel XVa ingevoegd. 3. Om zeker te stellen dat voor rechthebbenden op een werkloosheidsuitkering de periode gedurende welke toetsing aan de loongrens achterwege blijft, niet meer dan een jaar bedraagt, dienen de perioden van uitkering ingevolge de oude Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening mede in aanmerking te worden genomen bij het bepalen van genoemd tijdvak. Hiertoe wordt een nieuw tiende lid aan artikel 3 van de Ziekenfondswet toegevoegd. 4. De periode waarin voor werkloze zeelieden een lagere premie kan worden vastgesteld, is gelijkgesteld aan de termijn waarin op grond van artikel 3, eerste lid, onder a, van de Ziekenfondswet toetsing van de werkloosheidsuitkering aan de loongrens achterwege blijft. 5. In verband met het vervallen van artikel 1 7 van de Ziekenfondswet dient de vermelding van dat artikel in artikel 71 van die wet te vervallen. 6. Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de verwijzing in artikel 79, eerste lid, van de Ziekenfondswet naar artikel 47 van die wet te verbeteren (onderdeel G).

III Artikel 97, onderdeel G van de nieuwe Werkloosheidswet vervalt, hiermee kan ook de aanduiding van dat artikel in artikel 93 komen te vervallen.

V De Ziektewet, de WAO en de AAW zijn zowel in het kader van de stelselherziening sociale zekerheid als in dit wetsvoorstel nogal ingrijpend gewijzigd. Bovendien zijn de voorstellen van wet, die zelf onderdeel uitmaken van de stelselherziening, in een nader voorstel alsook in dit voorstel opnieuw gewijzigd. Een integrale plaatsing van de wettekst is derhalve gewenst.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.