Voorstel van wet - Premieheffing voor uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wetten

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de inhouding van vereveningsbijdragen te vervangen door algehele premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, alsmede het samentellen van loon en uitkering dan wel meerdere uitkeringen voor de heffing van premie mogelijk te maken; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1966, 64) wordt gewijzigd als volgt:

A. Voor de tekst van artikel 3a wordt het cijfer 1 geplaatst, waarna aan het artikel een tweede lid wordt toegevoegd, luidende: 2. De werknemer die een uitkering ontvangt op grond van de verplichte verzekering dan wel artikel 57 van de Ziektewet, de verplichte verzekering

S-IR S-SV

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.