De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele an... - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 25 november 1986 orde 4

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en wijziging van enkele andere wetten (19735), en over: -de motie-Groenman over de extra premie-opbrengst als gevolg van de samentelling van loon en uitkering (19735, nr. 13).

(Zie vergadering van 20 november 1986.)

©

De Voorzitter: Mevrouw Groenman heeft mij medegedeeld, dat zij haar amendementen op stuk nr. 15 heeft ingetrokken.

De artikelen I t/m XIV worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Ter Veld c.s. (stuk nr.14) tot invoeging van een artikel XlVa.

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De artikelen XV, XVa, XVI, XVII, XVIIa, XVIII en XIX en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PPR en de PSP tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Groenman (19735, nr. 13).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdA, de PPR en de PSP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.