De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Opneming van strafbepalingen in de Algemene Bijstandswet - Handelingen Tweede Kamer 1986-1987 25 september 1986 orde 6

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Opneming van strafbepalingen in de Algemene Bijstandswet (19237)

©

De Voorzitter: Mevrouw Dales vraagt heropening van de beraadslaging. Ik stel voor, daartoe onmiddellijk de gelegenheid te geven, omdat de stemming anders wel lang op zich zou laten wachten.

Daartoe wordt besloten.

©

Mevrouw Dales (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Onze opstelling bij dit wetsvoorstel is verdicht in een amendement en vraagt afronding met een motie. Ik wil die motie bij dezen graag indienen.

Motie

Door het lid Dales wordt de volgende motie voorgesteld:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

van oordeel, dat administratieve strafsancties naast een uitspraak van de strafrechter terzake van eenzelfde delict niet mogelijk behoren te zijn;

verzoekt de regering, de Kamer voorstellen te doen tot wijziging van de wetten waarin deze samenloop nog niet is uitgesloten, en gaat over tot de orde van de dag.

De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 9 (19237).

©

Staatssecretaris De Graaf: Ik wil deze motie ontraden, gezien de discussie die wij over dit onderwerp hebben gehad.

De beraadslaging wordt gesloten.

©

De Voorzitter: Ik stel voor, over de motie te beslissen op dinsdag 14 oktober.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het amendement-Dales (stuk nr. 8).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de PPR en de PSP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het enig artikel wordt zonder stemming aangenomen.

33 beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Mevrouw Dales (

PvdA)

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PPR en de PSP tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.