Brief van De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Beleidsplan Emancipatie

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 1

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERK-

GELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 25 juni 1985

Hierbij bied ik namens het kabinet het Beleidsplan Emancipatie aan. In het Regeerakkoord 1982 is tot de opstelling van een dergelijk plan besloten. In juni 1984 is een concept-Beleidsplan Emancipatie door de Ministerraad vastgesteld en ter advisering voorgelegd aan de Emancipatieraad en de Nederlandse Gezinsraad. Dit plan bevat een samenhangend beeld van de uitgangspunten en doelstellingen van het emancipatiebeleid van de regering voor de middellange en lange termijn, alsmede de concrete maatregelen en beleidsvoornemens voor de korte termijn. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. Kappeyne van de Coppello

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.