Nota van wijziging - Het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1985 en per 1 juli 1985, alsmede het achterwege laten per 1 juli 1985 van de herziening van de basiskinderbijslagbedragen

Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 4

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 november 1984

In het voorstel wordt de volgende wijziging aangebracht.

Artikel 2, tweede lid, wordt vervangen door: 2. Voor de eerstvolgende toepassing van artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet met ingang van een na 1 juli 1985 gelegen datum, wordt onder «het prijsindexcijfer, waarop de laatste herziening is gebaseerd» verstaan: het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand april 1985.

Toelichting Bij de voorbereiding van het onderhavige wetsontwerp is abusievelijk een tweetal data foutief opgenomen. Deze nota van wijziging strekt tot herstel daarvan.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.