Tweede nota van wijziging - Nadere wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening en enige daarmee verband houdende wetten (verlaging van uitkeringspercentages)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 10

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 21 november 1984

In het voorstel van wet wordt de volgende wijziging aangebracht:

In artikel IX wordt «artikel I» vervangen door: de artikelen I en II.

Toelichting Bij de bij de nota naar aanleiding van het eindverslag gevoegde nota van wijzigingen is een nieuw artikel II in het wetsvoorstel opgenomen, waarin voor WAO-uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder, die ten minste twee jaar recht hebben gehad op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, gedurende het eerste halfjaar van 1985 een hoger uitkeringspercentage is vastgelegd. Evenals voor de overige categorieën dient in artikel IX ook voor de in artikel II bedoelde personen te worden bepaald, dat van de verlaging van het uitkeringspercentage slechts in voor beroep vatbare vorm behoeft te worden kennisgegeven, indien de belanghebbende zulks verzoekt. Bijgaande nota van wijziging strekt hiertoe.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.