Gewijzigd amendement van het lid Ter Veld, ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 14 - Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekeringen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 15

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID TER VELD, TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14 Ingediend 1 november 1984

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na Artikel IV wordt ingevoegd:

Artikel V

In afwijking in zoverre van artikel 21 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt de op de voet van het eerste en het tweede lid van dat artikel bepaalde maatstaf voor de jaren 1985,1986 en 1987 ten aanzien van de vrouw die het gehele jaar gehuwd is geweest met een man die op 1 januari 1984 de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, verminderd met onderscheidenlijk driekwart, de helft en een kwart, indien a. bij de aangifte voor de inkomstenbelasting over het desbetreffende jaar een door beide echtgenoten ondertekend, schriftelijk verzoek tot toepassing van dit artikel is gevoegd, en b. door geen van beide echtgenoten over het desbetreffende jaar zelfstandigenaftrek voor de inkomstenbelasting wordt genoten.

Toelichting De voorgestelde regeling houdt een overgangsregeling in voor de jaren 1985, 1986 en 1987 met het oog op de inkomenseffecten als gevolg van de individualisering van de op aanslag te betalen opslagpremies volksverzekeringen voor de gehuwde vrouw die thans geen premies volksverzekeringen betaalt omdat haar man al 65 jaar is.

Ter Veld

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.