Amendement van het lid Schutte beoogt de thans geldende maximumpremiegrens te bevriezen totdat de extra verhoging van f7000 ongedaan zou zijn gemaakt doordat het bevroren bedrag zou worden ingehaald door de geschoonde regelingsloonindex.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 13

AMENDEMENT VAN HET LID SCHUTTE

1 november 1984

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel IV wordt gelezen als volgt:

Artikel IV Het bedrag, genoemd in artikel 26, vierde lid, van de Algemene Ouderdomswet, bedraagt met ingang van 1 januari 1985 f 62850. Het in de vorige volzin genoemde bedrag wordt eerst gewijzigd, indien de toepassing van artikel 27 van die wet tot een hogere uitkomst van dat bedrag leidt.

Toelichting Dit amendement beoogt de thans geldende maximumpremiegrens te bevriezen totdat de extra verhoging van f7000 ongedaan zou zijn gemaakt doordat het bevroren bedrag zou worden ingehaald door de geschoonde regelingsloonindex.

Schutte

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.