Amendementen van het lid Groenman over de vastlegging van de reductiestrook.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 11

AMENDEMENTEN VAN HET LID GROENMAN

Ontvangen 1 november 1984

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I Artikel I, onderdeel F, onder 4, wordt als volgt gelezen: 4. In het tot derde lid vernummerde vierde lid wordt «het inde voorgaande leden voor hem aangegeven bedrag met minder dan f8000 overtreft» vervangen door: het met toepassing van het eerste en tweede lid voor hem geldende bedrag met minder dan f8000 overtreft. Het in de vorige volzin genoemde bedrag wordt telkens aangepast met hetzelfde percentage als waarmee de belastingvrije sommen worden aangepast. Het overeenkomstig de vorige volzin aangepaste bedrag treedt in de plaats van het in de eerste volzin genoemde bedrag.

II Artikel II, onderdeel D, onder 4, wordt als volgt gelezen: 4. In het tot derde lid vernummerde vierde lid wordt «het in de voorgaande leden voor hem aangegeven bedrag met minder dan f8000 overtreft» vervangen door: het met toepassing van de voorgaande leden voor hem geldende bedrag met minder dan f8000 overtreft. Het in de vorige volzin genoemde bedrag wordt telkens aangepast met hetzelfde percentage als waarmee de belastingvrije sommen worden aangepast. Het overeenkomstig de vorige volzin aangepaste bedrag treedt in de plaats van het in de eerste volzin genoemd bedrag.

Toelichting Waar de premie volledig geïndividualiseerd wordt en de voorheen geldende maximumgezinspremie nu onverkort een individuele maximumpremie wordt, is het niet logisch om aan de onderkant de reductiestrook in de premievrijstellings-en reductieregeling niet onverkort te handhaven. Het gevolg daarvan is dat voor tweeverdieners de reductiestrook wordt verkleind. Deze amendementen handhaven de oude regeling, met dit verschil dat nu in de wet wordt vastgelegd op welke wijze de reductiestrook jaarlijks wordt aangepast, overeenkomstig de bestaande praktijk.

De kosten van deze amendementen bedragen ca. f25 min., welk bedrag door de premiebetalers zal moeten worden opgebracht, en dus in mindering komt op de netto-opbrengst van de premie-operatie.

Groenman

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.