Nota van wijziging - Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekeringen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 6 Tweede herdruk .

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 31 oktober 1984

In het ontwerp wordt de volgende wijziging aangebracht.

Artikel I, onderdeel F, onder 8, wordt vervangen door: 8. Het tot zesde lid vernummerde zevende lid wordt vervangen door: 6. Het eerste tot en met derde lid blijven buiten toepassing, indien de verzekerde, van wie premie bij wege van aanslag wordt geheven, over het jaar waarover de premie verschuldigd is, in aanmerking komt voor een aanslag in de vermogensbelasting. Het bepaalde in de vorige volzin vindt mede toepassing ten aanzien van de verzekerde van wie de echtgenoot in aanmerking komt voor een aanslag in de vermogensbelasting, terwijl de verzekerde het gehele tijdvak waarover de premie is verschuldigd gehuwd is geweest.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.