Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en de memorie van toelichting, zoals voorgelegd aan de raad van state en voor zover nadien gewijzigd - Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekeringen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

18625

Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen-en Wezenwet en de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten (invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de premieheffing ingevolge de volksverzekeringen)

I. Voorstel van wet

  • Artikel I, onderdeel F, onder 4, en artikel II, onderdeel D, onder 4, luidden: 4. In het tot derde lid vernummerde vierde lid wordt «het in de voorgaande leden voor hem aangegeven bedrag met minder dan f8000 overtreft» vervangen door: het met toepassing van het eerste tot en met het derde lid voor hem geldende bedrag met minder dan 70% van dat bedrag overtreft. 2. Na artikel I, onderdeel H, is een nieuw onderdeel I ingevoegd, luidende:

I In artikel 42, vierde lid, wordt «de artikelen 2, 3 en 26, derde lid» vervangen door: de artikelen 2 en 3.

  • Na artikel II, onderdeel E, is een nieuw onderdeel F ingevoegd, luidende: OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE MEMORIE VAN TOELICHTING, ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD

Artikel I, I en Artikel II, F

De wijzigingen in deze artikelen betreffen slechts correcties van technische aard.

In artikel 54, vierde lid, wordt «de artikelen 2, 3 en 41, derde lid» vervangen door: de artikelen 2 en 3.

II. Memorie van toelichting

Op pagina 34 is voor de toelichting op artikel III, A en B, opgenomen:

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.