Motie van het lid Willems over het verzoek aan de regering om in het kader van de herziening van het stelsel van sociale zekerheid ook de verzelfstandiging van bijstandsregelingen te betrekken.

Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 22

MOTIE VAN HET LID WILLEMS Voorgesteld 29 januari 1985

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat een AOW-stelsel met kostwinnerstoeslagen uit emancipatoire redenen ongewenst is;

van mening, dat gestreefd moet worden naar een volledige geïndividualiseerd AOW-stelsel, waarbij iedereen vanaf 65 jaar recht heeft op een AOW-uitkering ter hoogte van tenminste 70% van het netto minimumloon;

van mening, dat daarnaast een oplossing gevonden moet worden voor partners van AOW-gerechtigden die zelf geen (voldoende) inkomen hebben, door ook hun rechten op sociale zekerheid te verzelfstandigen;

verzoekt de regering, in het kader van de herziening van het stelsel van sociale zekerheid ook de verzelfstandiging van bijstandsregelingen te betrekken en gaat over tot de orde van de dag.

Willems

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.