Motie van het lid Nijhuis - Nadere wijziging van de Wet werkloosheidsvoorziening (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid met het oog op de herintreding in het arbeidsleven)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 10

MOTIE VAN HET LID NIJHUIS

Voorgesteld 13 april 1988

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat reeds bij de parlementaire behandeling van de herziening van het stelsel van sociale zekerheid is aangedrongen op een spoedige invulling van de in de NWW gereserveerde artikelen ten behoeve van een geïntegreerd voorzieningenbeleid voor werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten;

dringt er bij de regering op aan, dat binnen één jaar concrete voorstellen daartoe bij de Kamer worden ingediend, en gaat over tot de orde van de dag.

Nijhuis

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.