Nota van wijziging - Nadere wijziging van de Wet werkloosheidsvoorziening (voorzieningen tot behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid met het oog op de herintreding in het arbeidsleven)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 7

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 januari 1988

Artikel II komt te luiden als volgt:

ARTIKEL II

  • Onze Minister stelt het bedrag vast, dat per bij het arbeidsbureau als werkzoekende ingeschreven werkloze voor de periode van de datum van inwerkingtreding van deze wet tot 1 januari 1989 beschikbaar wordt gesteld voor vergoeding van de in artikel 40, eerste lid, onderdeel g, bedoelde kosten. 2. Indien toepassing van artikel 40a van de Wet werkloosheidsvoorziening, zoals dat zal luiden na de datum van inwerkingtreding van deze wet, in 1988 leidt tot een ten hoogste toe te kennen vergoeding die onvoldoende is om de kosten te bestrijden van door een gemeentebestuur georganiseerde activiteiten als bedoeld in artikel 36 van de Wet werkloosheidsvoorziening, waarvan de begroting door de rijksconsulent is goedgekeurd vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet, wordt de ten hoogste toe te kennen vergoeding in 1988 verhoogd tot een bedrag, dat voldoende is om die kosten te bestrijden overeenkomstig hetgeen terzake bij of krachtens de Wet werkloosheidsvoorziening vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet was bepaald. 3. Onze Minister stelt regelen, op grond waarvan aan bepaalde gemeenten gedurende een bij die regeling te stellen termijn ook na 1988 een hoger bedrag beschikbaar wordt gesteld dan voortvloeit uit de toepassing van artikel 40a van de Wet werkloosheidsvoorziening, zoals dat zal luiden na de datum van inwerkingtreding van deze wet.
 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.