Amendement van het lid Ter Veld om een administratieve sanctie op ongelijke behandeling mogelijk te maken.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 31

AMENDEMENT VAN HET LID TER VELD

Ontvangen 30 augustus 1988

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I In artikel II, onderdeel G, wordt aan artikel 14, tweede lid, onder wijziging van de punt aan het slot in een puntkomma een nieuw onderdeel f toegevoegd, luidende: f. het overheidsorgaan dat overweegt een besluit te nemen als bedoeld in artikel 21a.

II In artikel II, onderdeel H, wordt na artikel 21 een nieuw artikel 21a ingevoegd, luidende:

Artikel 21a

  • Vergunningen en subsidies die van overheidswege zijn verleend kunnen worden ingetrokken indien de begunstigde in strijd handelt met deze wet. 2. Alvorens een besluit te nemen als bedoeld in het eerste lid hoort het overheidsorgaan dat gerechtigd is tot het nemen van dat besluit

degene die kennelijk in strijd handelt met deze wet en de Commissie.

Toelichting Met deze amendementen wordt beoogd een administratieve sanctie op ongelijke behandeling mogelijk te maken. Het komt ondergetekende ongewenst voor dat met behulp van overheidsgeld en/of toestemming op de in de wet genoemde gronden wordt gediscrimineerd.

Ter Veld

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.