Verslag van een schriftelijk overleg - Premieheffing over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en wijziging van enkele andere wetten. Extra premie-opbrengst als gevolg van samenstelling van loon en uitkering

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 17

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 september 1987

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid' voerde schriftelijk overleg met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over zijn brief van 15 juni 1987, handelende over de verstrekking van een compensatie-uitkering (19735, nr. 16). De commissie brengt van het gevoerde overleg verslag uit door middel van openbaarmaking van de gewisselde stukken.

De voorzitter van de commissie, Van der Windt De griffier van de commissie, Van der Windt

' Samenstelling: Leden: Nypels (D66), Weijers (CDA), Kraaijeveld-Wouters (CDA), voorzitter, Beckers-de Bruijn (PPR), Spieker (PvdA), Moor (PvdA), Gerritse (CDA), Buurmeijer (PvdA), ondervoorzitter, Rempt-Halmmans de Jongh (VVD), Groenman (D66), Oomen-Ruijten (CDA), Ter Veld (PvdA), Van Nieuwen hoven (PvdA), Linschoten (VVD), Alders (PvdA), Kamp (VVD), Nijhuis (VVD), Leijnse (PvdA), Doelman-Pel (CDA), G. Terpstra (CDA), Van Gelder (PvdA), De Leeuw (CDA), Biesheuvel (CDA). Plv. leden: Tommei (D66), Wolters (CDA), B. de Vries (CDA), Van Es (PSP), Worrell (PvdA), Kok (PvdA). Van lersel (CDA), Hageman (PvdA), Korthals (VVD), Engwirda (D66), De Kok (CDA), Van der Vlies (SGP), Melkert (PvdA), De Grave (VVD), Wöltgens (PvdA), Franssen (VVD), Schutte (GPV), Knol (PvdA), Paulis (CDA), Soutendijk-van Appeldoorn (CDA), Van Rijn-Vellekoop (PvdA), Tuinstra (CDA), Leerling (RPF).

Vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie Indien de leden van de P.v.d.A.-fractie het goed hadden begrepen is thans -op grond van artikel 2 van het Besluit ex artikel 9, zevende en negende lid van de Coördinatie Wet Sociale Verzekering (CWSV) -de Wet Premieheffing over uitkeringen nog niet voor alle onderdelen in werking getreden. Dit geldt in het bijzonder voor het samen tellen van loon en uitkering. Toch hadden deze leden de indruk dat bij voorbeeld voor WSW-werknemers de bedrijfsvereniging niettemin stelt dat meer WAO-premie moet worden ingehouden ingeval sprake is van zowel WSW-loon als een WAO-uitkering. Dit zou samenhangen met de geboden mogelijkheid -ongeveer 4 jaar geleden ingesteld -de bruto AAW/WAO-uitkering te zamen met het WSW, loon te doen uitbetalen door middel van de WSW. In dat geval zou -op grond van artikel 9, derde lid CWSV -wèl sprake zijn van een enkelvoudige franchise. Dit leidde hen tot de volgende vragen: a. Of in dergelijke gevallen wel sprake zal zijn van compensatie dan wel dat -eventueel met terugwerkende kracht -de nu nog teveel ingehouden WAO-premie zou moeten worden gerestitueerd. b. Wanneer zal de Wet Premieheffing over uitkeringen volledig zijn ingevoerd? c. Op welk moment krijgen degenen, die als gevolg van het later invoeren van de Wet Premieheffing over uitkeringen op een later moment de inkomensterugval ondergaan, de bedoelde compensatie? Meer in het algemeen verzochten de leden van de P.v.d.A.-fractie ingelicht te worden over de uitvoering van de Wet Premieheffing over uitkeringen, gelet op het feit dat invoering vanaf 1 januari 1987 had moeten plaatsvinden, zowel met betrekking tot de WAO-franchise, als met betrekking tot de premieheffing ziekenfonds. Zij hadden de indruk dat invoering van de wet niet overal op gelijke wijze plaats vindt. Kan nader worden meegedeeld welke problemen er met betrekking tot de uitvoering van de wet bestaan en op welke wijze en op welk moment deze zullen zijn opgelost? De leden van de P.v.d.A.-fractie stemden in met de uitbetaling van de compensatie vóór eind 1987. Zij hadden begrip voor de moeilijke uitvoerbaarheid van het amendement en aanvaardden een ambtshalve uitvoering ten behoeve van degenen die hetzij in de periode 1 januari 1985 tot 1 januari 1986 een WAO-uitkering hadden ontvangen, hetzij na andere gevallen van de bedrijfsvereniging redelijkerwijs kan vermoeden dat zij. -bij voorbeeld gezien de CAO-afspraken -een aanvulling op de WAO-uitkering van de werkgever zullen ontvangen. Wanneer zal de gerichte publiciteitscampagne van start gaan en worden hier de organisaties van WAO-ers, bij voorbeeld de WAO-platforms, zelf bij betrokken?

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 11 september 1987

Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van leden van de P.v.d.A.-fractie in het schriftelijk overleg met de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vragen betreffen de uitvoering van de compensatie-uitkering op grond van de Wet Premieheffing over uitkeringen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf

ad a Als eerste vraag willen de leden van de P.v.d.A-fractie weten of in het geval waarin de bruto AAW/WAO samen met het WSW-loon wordt betaald en op grond van artikel 9, derde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Coördinatiewet) de franchise voor de WAO-premie één keer wordt toegepast er een compensatie-uitkering verstrekt zal worden. Of er in die gevallen een compensatie-uitkering zal worden verstrekt, hangt af van de vraag of als gevolg van de toepassing van de WAO-franchise, er een netto-inkomensachteruitgang is opgetreden. Werd vóór 1 januari 1987 de WAO-franchise afzonderlijk op de AAW/WAO-uitkering en op het WSW-loon toegepast, dan zal bij gezamenlijke uitbetaling na 1 januari 1987 de franchise één keer van toepassing zijn. Betrokkene is dan geconfronteerd met een inkomensachteruitgang, en zal een compensatie-uitkering ontvangen. Er zal -zoals de leden vragen -geen sprake zijn van restitutie van te veel ingehouden WAO-premie, omdat inhouding daarvan volgens de wettelijke bepalingen is geschied.

ad b In antwoord op de vraag wanneer de Wet premieheffing over uitkeringen volledig zal zijn ingevoerd het volgende: De Wet premieheffing over uitkeringen is nog niet volledig in werking getreden in die zin dat loon en uitkering, in het geval waarin het loon geen aanvulling op de uitkering vormt, voor de premieheffing nog niet worden samengeteld. Deze samentelling is geregeld in artikel 2 van het besluit op grond van artikel 9, zevende en negende lid, van de Coördinatiewet. De inwerking van dit artikel is vanwege de korte voorbereidingstijd voor de uitvoeringsorganen uitgesteld. De Sociale Verzekeringsraad (SVr) heeft in zijn advies van 18 december 1986 over voornoemd besluit aangekondigd nader te zullen adviseren over de datum waarop het betreffende artikel wel in werking kan treden. In een reactie op dat advies is mijnerzijds bij brief van 16 februari 1987 aan de SVr meegedeeld dat ik er van uitga dat artikel 2 van het besluit uiterlijk per 1 januari 1988 in werking zal kunnen treden. Het advies van de SVr hierover heb ik nog niet mogen ontvangen; ik blijf er van uitgaan dat invoering van artikel 2 van het besluit per 1 januari 1988 mogelijk is.

ad c De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen vervolgens op welk moment diegenen, die als gevolg van het later invoeren van de Wet premieheffing over uitkeringen, op een later moment de inkomstenterugval ondergaan, de bedoelde compensatie zullen ontvangen. Zoals onder ad b reeds is aangegeven zal met de inwerkingtreding van artikel 2 van het besluit op grond van artikel 9, zevende en negende lid, van de Coördinatiewet de wet per 1 januari 1988 geheel zijn ingevoerd. Op grond van artikel XV van de Wet premieheffing over uitkeringen zal dan in de vierde tot en met de zesde maand van 1988 de compensatie-uitkering betaald moeten worden. Aangezien de uitvoeringsorganen de samentelling van de premieheffing zullen uitvoeren, mag aangenomen worden dat er minder problemen zijn met het onderkennen van de situatie waarin de compensatie-uitkering betaald dient te worden.

Vanuit de indruk dat de invoering van de wet niet overal op gelijke wijze plaatsvond, willen de leden van de P.v.d.A.-fractie geïnformeerd worden over de uitvoering van de Wet premieheffing, daar waar de invoering vanaf 1 januari 1987 wel had moeten plaats vinden. Dit zowel met betrekking tot de WAO-franchise als met betrekking tot de premieheffing ziekenfonds.

Deze leden doelen waarschijnlijk met name op de samentelling voor de premieheffing werknemersverzekeringen van twee uitkeringen. Het is mogelijk dat de wijze waarop deze uitkeringen worden samengeteld bij de ene bedrijfsvereniging anders is dan bij de andere bedrijfsvereniging, maar het uiteindelijke resultaat zal steeds zijn dat zowel de WAO-franchise als het maximum premieloon voor de loondervingsverzekeringen en de ziekenfondsverzekering één keer op het totaal van uitkeringen wordt toegepast. Het verschil in uitvoering kan veroorzaakt worden door de verschillende betalingsmomenten bij samenloop van bijvoorbeeld een WAO-met een WW-uitkering. De WAO-uitkering wordt namelijk halverwege de maand, de WW-uitkering aan het einde van de maand betaald. De ene bedrijfsvereniging zal bij de WAO-uitkering al rekening houden met de in te houden premies op de later te betalen WW-uitkering. De andere bedrijfsvereniging doet dit bij de betaling van de WW-uitkering. Aangezien de uitkomsten van de verschillende manieren waarop samentelling per maand geschiedt, voor de uitkeringsgerechtigde identiek zijn, stuit het verschil in uitvoeringspraktijk niet op bezwaren..

De leden van de P.v.d.A. fractie zijn in verband met de moeilijke uitvoerbaarheid van het amendement -waarbij de betaling van de compensatieuitkering vóór 1 juli 1987 bij wet is voorgeschreven -accoord gegaan met de uitbetaling van de compensatie-uitkering vóór eind 1987. Zij wijzen daarbij op de problemen bij de ambtshalve uitvoering. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de complexiteit bij de berekening van de compensatie-uitkering eventueel nog verdere vertraging zal kunnen veroorzaken. Als gevolg hiervan zal misschien niet iedereen vóór 1 januari 1988 de uitkering ontvangen hebben.

Wat betreft de vraag wanneer de gerichte publiciteitscampagne van start zal gaan en of organisaties van WAO-ers hierbij worden betrokken, is van de uitvoeringsorganen vernomen dat deze campagne in oktober van start zal gaan. De WAO-organisaties zullen daarbij ook worden aangeschreven.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.