De stemmingen over 10 moties, ingediend bij de behandeling van het Beleidsplan Emancipatie - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 04 maart 1986 orde 6

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen over 10 moties, ingediend bij de behandeling van het Beleidsplan Emancipatie (19052) en de nota Anders Geregeld (15401, nr. 5), te weten: -de motie-Evenhuis-van Essen c.s. over aanpassing van de wetgeving aan het beginsel van gelijke behandeling (19052 en 15401, nr. 6); -de motie-Kraaijeveld-Wouters/ Evenhuis-van Essen over een sollicitatieplicht (19052, nr. 7); -de motie-Groenman over emancipatie als zesde doelstelling van het sociaal-economisch beleid (19052, nr. 9); -de motie-Van der Vlies/Schutte over de participatie in de Emancipatieraad (19052, nr. 10); -de gewijzigde motie-Leerling over afzien van het integraal uitvoeren van het beleidsplan en staken van de subsidiëring van emancipatie-activiteiten (19052, nr. 18); -de motie-Leerling over het behouden van de keuzemogelijkheid voor de gehuwde vrouw, zich volledig aan de verzorging van het gezin te wijden (19052, nr. 12); -de motie-Van Es c.s. over de herverdeling van het onbetaalde werk onder mannen en vrouwen (19052, nr. 13); -de motie-Schutte/Van der Vlies over een objectieve toetsing van subsidieaanvragen (19052, nr. 14); -de motie-Dales c.s. over het beleid inzake de bestrijding van sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes (19052, nr. 15); -de motie-Dales c.s. over de uitvoering van het Beleidsplan Emancipatie (19052, nr. 16). (Zie vergadering van 25 februari 1986.) In stemming komt de motie-Evenhuis-van Essen c.s. (19052 en 15401, nr. 6).

©

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de RPF en het GPV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen. In stemming komt de motie-Kraaije-veld-Wouters/Evenhuis-van Essen (19052, nr. 7).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, de RPF en het GPV en het lid Van der Spek voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. In stemming komt de motie-Groenman (19052, nr. 9).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de RPF en het GPV en het lid Janmaat tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen. In stemming komt de motie-Van der Vlies/Schutte (19052, nr. 10).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de RPF en het GPV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. In stemming komt de gewijzigde motie-Leerling (19052, nr. 18).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, het GPV en de SGP en het lid Janmaat voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leerling (19052, nr. 12).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, het GPV en de SGP en het lid Janmaat voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Es c.s. (19052, nr. 13).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de RPF en het GPV en het lid Janmaat tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen. In stemming komt de motie-Schutte/ Van der Vlies (19052, nr. 14).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de RPF, de SGP en het CDA en het lid Janmaat voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. In stemming komt de motie-Dales c.s. (19052, nr. 15).

De Voorzitter: Ik constateer, dat het lid Janmaat tegen deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen. In stemming komt de motie-Dales c.s. (19052, nr. 16).

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de RPF en het GPV en het lid Janmaat tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Ik stel voor, de stukken 15401, nr. 5 en die onder nr. 19052 voor kennisgeving aan te nemen. Daartoe wordt besloten.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.