Amendement van de leden Schimmel en Rosenmöller beoogt de invoering van de schoolverlatersnormen in de Algemene Bijstandswet parallel aan de uitbreiding van de doelgroep van de Jeugdwerkgarantiewet (JWG) te laten plaatsvinden.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 9

AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHIMMEL EN ROSENMÖLLER Ontvangen 10 februari 1992

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel III

Artikel 1, vierde lid, derde volzin, van de Algemene Bijstandswet is op een echtpaar waarvan een of elk van de echtgenoten 21 jaar of ouder is, slechts van toepassing indien een of elk van de aldaar bedoelde echtgenoten de leeftijd heeft bereikt vanaf welke de Jeugdwerkgarantiewet (Stb. 1991, 250), mede gelet op het bepaalde bij en krachtens artikel 34 en artikel 35 van de laatstgenoemde wet, van toepassing is op de in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, 1°, van die wet bedoelde jongere.

Toelichting Met dit amendement wordt beoogd de invoering van de schoolverlatersnormen in de Algemene Bijstandswet parallel aan de uitbreiding van de doelgroep van de Jeugdwerkgarantiewet (JWG) te laten plaatsvinden. Op die manier wordt recht gedaan aan de uitdrukkelijk neergelegde relatie tussen werk/scholingsgarantie en wijziging van de uitkeringsmaatregelen voor jongeren tot 27 jaar. Een en ander betekent dat bij de toepassing van de voorgestelde nieuwe bijstandsnormen voor alle jongeren -ongeacht leefvorm -rekening zal worden gehouden met de vraag of zij reeds tot de werkingssfeer van de JWG behoren.

Schimmel Rosenmöller

Tweede Kamer der Staten-Generaal

22163

Wijziging van de Algemene Bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met wijziging van de bijstandsuitkeringen voor bepaalde groepen personen jonger dan 27 jaar

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.