De stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met wijzigin... - Handelingen Tweede Kamer 1991-1992 24 juni 1992 orde 4

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Bijstandswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met wijziging van de bijstandsuitkeringen voor bepaalde groepen personen jonger dan 27 jaar (22163), en over: -de motie-Doelman-Pel c.s. over een evaluatie van het nieuwe uitkeringsregime (22163, nr. 11); -de motie-Willems over beperking van de uitwonendennorm (22163, nr. 12).

(Zie vergadering van 23 juni 1992.)

De artikelen I en II worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Schimmel/Rosenmöller tot invoeging van een nieuw artikel III (stuknr. 9).

©

De voorzitter Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen III en IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat behoudens de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks de aanwezige leden van alle fracties voor het wetsvoorstel hebben gestemd, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Doelman-Pel c.s. (22163, nr. 11).

De voorzitter Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Willems (22163, nr. 12).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.