Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 39b

22012

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en van een aantal sociale zekerheidswetten, houdende vaststelling van een stelsel van koppeling van minimumloon en uitkeringen aan de loonontwikkeling met de mogelijkheid tot afwijking 1 Samenstelling: Bot-van Gijzen (CDA), Van der Meulen (CDA), (voorzitter), Rongen (CDA), Jaarsma-Buijserd (PvdA), Van de Zandschulp (PvdA), Gelderblom-Lankhout (D66), Soetenhorst-de Savornin Lohman (D66), Heijtnans (VVD), Van Leeuwen-Schut (VVD), mw.Bolding (Groen Links), Barendregt (SGP), Schuurman (RPF) en Veling (GPV).

VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Vastgesteld 29 oktober 1991

De leden van de PvdA-fractie hadden met belangstelling kennis genomen van het gestelde in de Memorie van Antwoord. Op twee punten begrepen zij het gestelde in de Memorie van Antwoord echter niet geheel.

Inzake de verschillen in cijfers over het aantal arbeidsongeschikten tussen GMD en SVR.

Ervan uitgaande dat de GMD in haar becijferingen van het lopend aantal AAW/WAO-uitkeringen de uitkering aan (ex-)overheidspersoneel niet meetelt (hoewel arbeidsongeschikt verklaard overheidspersoneel aanspraak maakt op een AAW-uitkering), constateerden zij dat het verschil tussen GMD-en SVR-cijfers bijna 60000 is, terwijl het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de Ambtenarensector volgens de SVR thans 93 900 bedraagt. Voorts constateerden zij dat in de SVR-publikatie «Ontwikkeling arbeidsongeschiktheid 2e kwartaal 91» in tabel 4.1.2.: Lopende uitkeringen ...etc. (pag. 30) gewag gemaakt wordt van 12809 «nuluitkeringen».

Wat wordt verstaan onder nuluitkeringen? Betreft dit wellicht personen die aan het arbeidsproces deelnemen onder de vigeur van artikel 33 AAW/artikel 44 WAO? Mag aangenomen worden dat nuluitkeringen niet meetellen in het uitkeringsvolume? Is de conclusie gerechtvaardigd dat er ook bij de arbeidsongeschiktheidscijfers sprake is van enige «bestandsvervuiling»?

Inzake bereik WLOM

Kan een nadere toelichting gegeven worden bij de volgende passage op bladzijde 11 Memorie van Antwoord: «Omdat niet alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die op het minimumloonniveau worden beloond in aanmerking komen voor een 11514 7FISSN0921736 3Sdu Uitgevenj Plantijnstraat '

s Gravenhage 1991

WLOM-aanvraag is het potentieel bereik overigens lager dan het totaal aantal volwassen minimumloners.» De aan het woord zijnde leden meenden tot dusver dat de WLOM van toepassing is op alle werkgevers die werknemers tussen 23 en 65 jaar in dienst hebben die beloond worden op ML-niveau, met uitzondering van degenen die als regel minder dan 1/3 van de normale arbeidstijd werkzaam zijn. (artikel 3 WLOM). Het mogelijk bereik is dan (blijkens de tabel op bladzijde 10 Memorie van Antwoord) 88000, gemeten naar de situatie van oktober '

  • Hier komt dan eventueel nog bovenop een aantal extra tewerkstellingen op ML-niveau (indien en voorzover de doelstelling van de WLOM gerealiseerd wordt). Hoe kan een feitelijk bereik «in termen van aantallen werknemers van zo'n 25000» erop duiden «dat thans ongeveer driekwart van het potentieel bereik van de regeling is aangeboord»?

De leden van de fractie van D66 stelden de volgende vragen. Wil de regering nog eens duidelijk uiteenzetten wat de noodzaak is voor de Eerste Kamer om nu de WKA aan te nemen?

Waarom wordt voor dit jaar geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de bestaande WAM buiten werking te stellen?

Vertrouwende dat de bewindslieden tijdig zullen antwoorden acht de commissie de openbare beraadslaging over het onderhavige wetsvoorstel met het verschijnen van dit verslag voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Van der Meulen De griffier van de commissie, Dijkstra-Liesveld

 
 

Meer informatie

 
 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.