Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 19

MOTIE VAN HET LID GROENMAN Voorgesteld 27 juni 1991

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de inspanningen van kabinet en sociale partners om het aantal inactieven terug te dringen deze zomer nog niet in het verhoudingsgetal actieven/inactieven tot uitdrukking kunnen komen;

van mening, dat het deze zomer dus te vroeg is om te beslissen gebruik te maken van een van de gronden waarop afgeweken kan worden van de hoofdregel van de nieuwe koppelingswet;

verzoekt de regering bij de opstelling van de begroting voor 1992 uit te gaan van koppeling op 1 januari 1992, en gaat over tot de orde van de dag.

Groenman

11391 2FISSN0921737 ISdu Uitgevenj Plantijnstraat 's Gravenhage 1991

 
 

Meer informatie

 
 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.