Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 16

MOTIE VAN HET LID ROSENMÖLLER Voorgesteld 27 juni 1991

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het kabinet het voornemen heeft om te komen met een pakket van maatregelen gericht op het terugdringen van het aantal inactieven; overwegende, dat het enige tijd zal vergen alvorens deze maatregelen tot zichtbaar resultaat zullen leiden en het verhoudingsgetal inactieven/actieven in gunstige zin zullen beïnvloeden;

overwegende, dat het ongewenst is direct bij inwerkingtreding van de wet van de hoofdregel af te wijken;

voorts overwegende, dat per 1 januari het minimumloon en de uitkeringen slechts met 50% van de door het CPB geprognotiseerde contractloonstijging zullen stijgen;

verzoekt de regering bij de voorbereiding van de begroting voor 1992 uit te gaan van het handhaven van de koppeling op 1 januari 1992, en gaat over tot de orde van de dag.

Rosenmöller

11391 2FISSN0921737 ISdu Uitgeverij Plantijnstraat VGravenhage 1991

 
 

Meer informatie

 
 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.