Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 15

MOTIE VAN HET LID ROSENMÖLLER Voorgesteld 27 juni 1991

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ontkoppeling uitsluitend overwogen wordt door de regering indien de getalsverhouding inactieven/actieven meer bedraagt dan 0,86;

van mening, dat aan uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk zekerheid gegeven dient te worden over het beleid van de regering;

overwegende, dat de regering de voorkeur geeft aan aanvullende beleidsmaatregelen indien de norm van 0,86 op termijn wordt overschreden; verzoekt de regering onder alle omstandigheden de koppeling volledig te laten doorgaan in de jaren 1992, 1993 en 1994, indien de norm in deze jaren niet hoger dan 0,86 zal zijn, en gaat over tot de orde van de dag.

Rosenmöller

11391 2FISSN0921737 ISdu Uitgevenj Plantijnstraat '

s Gravenhage 1991

 
 

Meer informatie

 
 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.