Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 14

AMENDEMENT VAN DE LEDEN G. DE JONG EN VAN ZIJL Ontvangen 27 juni 1991

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A1, wordt in artikel 14, vijfde lid, de zinsnede «naar gelang sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling waarbij de loonstijging de loonruimte als som van de arbeidsproductiviteitsstijging en prijsstijging zodanig te boven gaat dat hiervan schade voor de werkgelegenheid kan worden verwacht» vervangen door: naar gelang sprake is van een bovenmatige loontwikkeling zodanig dat hiervan schade voor de werkgelegenheid kan worden verwacht.

Toelichting Het begrip «loonruimte», zoals in de oorspronkelijke tekst gehanteerd, schept verwarring. Bovendien is het opnemen van het begrip en het geven van een omschrijving van het begrip in het kader van de wet niet noodzakelijk.

  • G. 
    de Jong Van Zijl Linschoten 11386 7FISSN0921 -7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's-Gravenhage 1991
 
 

Meer informatie

 
 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.