Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 13

AMENDEMENTEN VAN HET LID ROSENMÖLLER Ontvangen 24 juni 1991

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I In artikel I, onderdeel A 1, worden aan artikel 14 twee leden toegevoegd, luidende: 17. Bij de toepassing van de voorgaande leden wordt het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, niet lager vastgesteld dan volgens raming van het Centraal Planbureau nodig is voor koopkrachtbehoud op minimumniveau in het betrokken jaar.

  • Onder koopkrachtbehoud op minimumniveau in het betrokken jaar als bedoeld in het zeventiende lid wordt verstaan een geraamde mutatie van 0% in dat jaar ten opzichte van het voorafgaande jaar van het reëel vrij beschikbaar huishoudensinkomen van een echtpaar zonder kinderen met één minimumuitkering. Het reëel vrij beschikbaar huishoudensinkomen is het nominaal vrij beschikbaar huishoudensinkomen, gecorrigeerd voor de voor dat jaar geraamde ontwikkeling van de prijsindex van de gezinsconsumptie voor werknemersgezinnen met een inkomen onder de loongrens voor de verplichte verzekering ingevolge de Ziekenfondswet exclusief medische diensten. Het nominaal vrij beschikbaar huishoudensinkomen voor een echtpaar zonder kinderen met één minimumuitkering is het wettelijk minimumloon voor volwassenen na verrekening van sociale verzekeringspremies en loonbelasting. Bij een toepassing met ingang van 1 januari onderscheidenlijk 1 juli wordt uitgegaan van de raming zoals deze is bekend gemaakt in de Macro Economische Verkenningen in het voorafgaande jaar onderscheidenlijk het Centraal Economisch Plan in het betrokken jaar.

Aan artikel II wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:

  • Bij de toepassing van het eerste tot en met het derde lid zijn het zeventiende en achttiende lid van artikel 14 van de Wet minimumloon en

11382 8FISSN0921737 ISdu Uitgeverij Plantijnstraat '

s Gravenhage 1991

minimumvakantiebijslag. zoals dit luidt na de inwerkingtreding van deze wet, van toepassing.

Toelichting Deze amendementen strekken ertoe een garantie tot koopkrachtbehoud te geven aan de uitkeringsgerechtigden, zoals ook in het wetsvoorstel beleidsmatige aanpassing, dat het vorige kabinet heeft ingediend, was opgenomen. Beoogd wordt de onzekerheid, waarmee uitkeringsgerechtigden geconfronteerd worden, ten aanzien van de inkomensontwikkeling, te verminderen. Zowel in situaties van koppeling als ontkoppeling is de regering gehouden de uitkeringen zodanig aan te passen dat minimaal koopkrachtbehoud wordt bewerkstelligd.

Rosenmöller

 
 

Meer informatie

 
 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.