Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 5

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE QENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

'

's-Gravenhage, 13 mei 1991

Gelet op de vragen gesteld door het lid Rosenmöller tijdens de regeling van werkzaamheden op 7 mei jl. (zie bijlage) kan ik u namens het kabinet het volgende meedelen. Het kabinet streeft ernaar de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel koppeling met afwijkingsmogelijkheid (WKA) zo spoedig mogelijk af te ronden. Tijdens die behandeling zal ook de actuele problematiek van de afwijkingsgronden aan de orde komen. Op dit laatste zal ook reeds worden ingegaan in de memorie van antwoord. Het kabinet streeft ernaar de memorie van antwoord nog deze week af te ronden en direct daarna aan de Tweede Kamer toe te zenden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. de Vries Hierbij zend ik u het stenografisch verslag van het ordedebat van heden toe. Met deze brief breng ik het verzoek van de heer Rosenmöller over en vraag u mij te willen berichten of u aan dit verlangen kunt voldoen.

W. J. Deetman

De Voorzitter: Het woord is aan de heer Rosenmöller.

De heer Rosenmöller (Groen Links): Voorzitter! De afgelopen dagen is er enige onduidelijkheid ontstaan over het besluit van het kabinet met betrekking tot de koppeling voor 1992. Er zijn vele berichten over verschenen, tegenstrijdige berichten. Tevens verwijs ik naar de verschillende reacties van de PvdA en het CDA. Bij een televisie-uitzending van RTL4 zei collega Brinkman zelfs dat hij informeel wel iets wist maar dat hij dat formeel niet kon melden. Op de persconferentie hield de minister-president zich enigszins op de vlakte met betrekking tot die koppeling voor 1992. Via u, voorzitter, vraag ik het kabinet of het afgelopen vrijdag en zaterdag besluiten heeft genomen over de koppeling voor 1992. Zo ja, hoe luiden dan die besluiten? Zo neen, op welk moment zullen die besluiten dan wel genomen worden?

De Voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering doorte geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

 
 

Meer informatie

 
 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.