Inhoudsopgave

Tekst

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de aanpassing van het minimumloon en van de uitkeringen krachtens een aantal sociale zekerheidswetten neer te leggen in een stelsel waarin koppeling aan de loonontwikkeling is vastgelegd, met de mogelijkheid daarvan in bij de wet omschreven omstandigheden af te wijken; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

S-SV

11215 5FISSN0921 -7371 SDU uitgeverij 's-Gravenhage 1991

 
 

Meer informatie

 
 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.