Amendementen van het lid brouwer beogen de gemeenten de vrijheid te geven zelf te bepalen in hoeverre eigen bijdragen in de kosten als bedoeld in de artikelen 18a en 18b gewenst zijn, waarbij de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene die om bijzondere bijstand verzoekt, meegewogen kunnen worden.

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 13

AMENDEMENTEN VAN HET LID BROUWER Ontvangen 17 april 1991

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

In artikel II, onderdeel M, vervalt artikel 18c.

Artikel IV, eerste lid, vervalt.

Artikel IV, tweede lid, vervalt.

IV In artikel IV, derde lid, wordt «vinden de artikelen 18b en 18c eerst toepassing» vervangen door: vindt artikel 18b eerst toepassing.

In artikel VI vervalt «onderscheidenlijk artikel 18c, eerste lid,».

Toelichting Deze amendementen beogen de gemeenten de vrijheid te geven zelf te bepalen in hoeverre eigen bijdragen in de kosten als bedoeld in de artikelen 18a en 18b gewenst zijn, waarbij de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene die om bijzondere bijstand verzoekt, meegewogen kunnen worden. Opname van een drempelbedrag van f 177 in het Bln zoals neergelegd in artikel 18c van artikel II, onderdeel M, van het wetsvoorstel, is strijdig met de wens die aan het wetsvoorstel ten grondslag ligt, namelijk om te komen tot maatwerk op gemeentelijk niveau in het verlenen van bijzondere bijstand. Brouwer 11282 6FISSN0921737 ISDU uitgeverij 's-Gravenhage 1991

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.