Nota van wijziging - Wijziging van de Algemene Bijstandswet en daarop rustende nadere regelgeving in verband met de decentralisatie van de bijzondere bijstand en vergroting van de mogelijkheden om met behoud van uitkering deel te nemen aan scholing en opleiding

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Nr. 7

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 december 1990

In het voorstel worden de volgende wijzigingen aangebracht:

In artikel I onder A, artikel 1 a wordt het vierde lid vervangen door:

  • In afwijking van het eerste, tweedè en derde lid kunnen burgemeester en wethouders voor de aldaar bedoelde kosten bijstand verlenen indien en zolang, gelet op alle omstandigheden, daartoe zeer dringende redenen aanwezig zijn.

Toegevoegd wordt een vijfde lid, luidende:

  • Geen bijstand wordt verleend voor kosten van medische behandelingen en verrichtingen welke gerekend kunnen worden tot de ontwikkelingsgeneeskunde als bedoeld in artikel 18c, 1e lid, van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 286), dan wel wanneer zodanige medische behandelingen en verrichtingen buiten Nederland plaatsvinden.

B In artikel III onder B, wordt in het vierde lid van artikel 12 de zinsnede «wordt gevolgd, tenzij de werkloze werknemer», vervangen door: «tenzij de werkloze werknemer».

Artikel VII wordt vervangen door:

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

016490F ISSN0921 -7371 SDU uitgeverij 's-Gravenhage 1991

Toelichting

A Naar aanleiding van de opmerkingen in het voorlopig verslag is artikel 1a gewijzigd. Ik verwijs hiervoor naar hetgeen hieromtrent is opgenomen in de memorie van antwoord, paragraaf 6.2 (Verruiming van het begrip bestaanskosten).

B In het ingediende wetsvoorstel waren ten onrechte de woorden «wordt gevolgd» opgenomen. Dit is thans hersteld.

In het ingediende wetsvoorstel was bepaald dat de wet op 1 januari 1991 in werking zal treden. Thans wordt voorgesteld de inwerkingtreding op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip te effectueren.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, E. terVeld

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.