Inhoudsopgave

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en van een aantal sociale zekerheidswetten, houdende vaststelling van een stelsel van koppeling van minimumloon en uitkeringen aan de loonontwikkeling met de mogelijkheid tot afwijking (22012), en over: -de motie-Rosenmöller over de koppelingin 1992t/m 1994 (22012, nr. 15); -de motie-Rosenmöller over handhaving van de koppeling op 1 januari 1992 (22012, nr. 16); -de motie-Rosenmöller over het volgen van de prijsontwikkeling bij ontkoppeling (22012, nr. 17); -de motie-Rosenmöller over afsluiten van een nieuw centraal akkoord (22012, nr. 18); -de motie-Groenman over de inspanningen van kabinet en sociale partners om het aantal inactieven terug te dringen (22012, nr. 19).

Het begin van onderdeel A1 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 14, eerste t/m vierde lid, worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Linschoten (stuknr. 12).

©

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de Centrumdemocraten voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-G. de Jong/Van Zijl (stuk nr. 14).

De voorzitter Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, GroenLinks en de Centrumdemocraten tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Het vijfde lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-G. de Jong/Van Zijl (stuk nr. 14), wordt zonder stemming aangenomen.

Het zesde en zevende lid worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Linschoten (stuk nr. 11, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de RPF, GroenLinks en de Centrumdemocraten voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het achtste lid wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-ünschoten (stuk nr. 11, II).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de RPF, GroenLinks en de Centrumdemocraten voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het negende lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het tiende t/m dertiende lid worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Linschoten (stuk nr. 11, III).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de RPF en de Centrumdemocraten voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het veertiende lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het vijftiende en zestiende lid worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rosenmöller (stuk nr. 13, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 13 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Het gewijzigde artikel 14 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 15 wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel A1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Linschoten (stuk nr. 11, IV).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de RPF en de Centrumdemocraten voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel A2 wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B t/m G worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II en III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, GroenLinks en de Centrumdemocraten tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Mij is medegedeeld dat de motie-Rosenmöller (stuk 22012, nr. 15) is ingetrokken.

In stemming komt de motie-Rosenmöller (22012, nr. 16).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rosenmöller (22012, nr. 17).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rosenmöller (22012, nr. 18).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de tracties van GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestomd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Groenman (stuk22012, nr. 19).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

 
 

Meer informatie

 
 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.